Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu

İKİ UÇTAN UÇSUZLUĞA: GÜNCEL VERİLERLE, OLGULARA DAYALI, ETKİLEŞİMLİ İKİ UÇLU BOZUKLUK TEDAVİSİ EĞİTİMİ

 


Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu
(PD-MBÇaĞ) 
TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY MOOD DISORDERS WORK GROUP

 

Kurs Tarihi: 23 Kasım 2013 

Kurs Yeri: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu 

Sponsor: Bu kurs Astra Zeneca firmasının koşulsuz desteği ile yapılmaktadır. 

Düzenleme Kurulu:

Doç. Dr. Serhat Çıtak
Doç. Dr. Ümit Başar Semiz
Doç. Dr. Alpay Ateş
Doç. Dr. Erhan Kurt

Kurs İçeriği: 

Kurs psikiyatri pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız iki uçlu bozuklukların tedavisi ve takibi konusunda beceri geliştirilmesine yönelik son bilgileri içermektedir. 

Kurs Eğiticileri: 

Doç. Dr. Numan KONUK (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı) nkonuk@gmail.com 

Doç. Dr. Erhan KURT (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ,Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu, Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi Yöneticisi) drerhankurt@yahoo.com 

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygudurum Bozuklukları Birimi Yöneticisi, Journal of Mood Disorders (JMOOD) Başeditörü) drhaluksavas@yahoo.com 

Doç. Dr. İbrahim EREN (Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği / Eğitim ve İdari Sorumlusu) drieren@gmail.com 

Kurs Hakkında Temel Bilgiler: 

İki uçlu bozukluklar kısıtlayıcı, psikososyal işlevselliği ve kişilerarası ilişkileri bozan, yaşam boyu süren önemli ruhsal bozukluk grubudur. Genel toplumda %3-5 gibi yüksek oranda görülmesi ve hastaların %70'e yakınının ilk psikiyatrist başvurularında tam olarak tanınamadıklarının ortaya konulması ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Doğru tanı konulması için geçen süre yaklaşık 10 yıldır. Tanı ve tedavideki gecikmeler hastalara, yakınlarına ve topluma büyük yükler getirmektedir. Tanı sonrası döneme özgü uygun tedavilerin seçimi hastalık dönemlerinin yıkım olmadan atlatılması için önemlidir. Uzun dönemde koruyucu tedavilerin planlanması ve yönetilmesi hastalığın kontrolü için çok önemlidir. 
İki uçlu bozukluklar tanısında, tedavisinde ve takibinde sıklıkla zorluklar yaşanan durumlardır. Ancak tedavi konusunda bilgiler hızla değişmekte, bu konuda ciddi bilimsel ilerlemeler görülmektedir. Tanıdan tedaviye iki uçlu bozukluklarla ilgili yaşanan tüm sorunlar bu kursta ele alınmaya çalışılacak ve interaktif teknik kullanılacaktır. 

Kurs Yürütücüsü: 

Doç. Dr. İbrahim EREN
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
İdari ve Eğitim Sorumlusu

Kurs Programı: 

09:30-10:30 İki Uçlu Bozukluklarda Tanı, Ayırıcı Tanı ve Zorlukları, Yeni Gelişmeler ve Epidemiyoloji (Numan Konuk)

• Mani hipomani, karma durumlar, depresif dönem tanı kriterlerinin gözden geçirilmesi
• İki uçlu bozukluk alttipleri, siklotimi 
• İki uçlu bozuklukların epidemiyolojisi hakkında bilgiler 
• Şizoaffektif ve psikotik bozukluklarla iki uçlu bozuklukların ayırıcı tanısı nasıl yapılmalıdır?
• Unipolar depresyon, DEHB, kişilik bozuklukları ile iki uçlu bozuklukların ayırıcı tanısı nasıl yapılmalıdır?
• İki uçluluğu yordayan etmenler nelerdir?
• DSM V'te iki uçlu bozukluklarla ilgili yenilikler, değişiklikler nelerdir?

10:30-10:45 ÇAY MOLASI

10:45-12:30 İki Uçlu Bozukluklarda Akut Dönem Tedavisi ve Zor Vakalarla Baş Etme (Haluk A. Savaş) 

• İki uçlu bozukluklarda akut dönemlerde hastaneye yatış kriterleri nelerdir?
• Hipomani, mani, karma ve major depresif dönemlerin tedavisinde ilk seçenekler ne olmalıdır? İlk seçenekler başarısız olursa tedavi stratejileri neler olmalıdır?
• EKT tedavisi ne zaman, nasıl kullanılmalıdır?

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:30 İki Uçlu Bozukluklarda Koruyucu Dönem Tedavisi ve Zor Vakalarla Baş Etme (İbrahim Eren) 

• Koruma tedavisine nasıl karar verilmelidir?
• Korumada ilk seçenekler ne olmalıdır.
• Hangi hastalarda hangi tedaviler seçilmelidir?
• Direnç durumda seçenekler nelerdir?

14:30-14:45 ÇAY MOLASI 

14:45-15:45 İki Uçlu Bozukluklarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Yan Etkilerinin Yönetimi (Erhan Kurt) 

• Lityum, valproat, karbamazepin, lamotrijin ve antipsikotik ilaçların en sık görülen yan etkileri neler? 
• Bu yan etkilerle baş etmede ne yapılmalıdır?

15:45-16:30 TARTIŞMA ve KAPANIŞ 

Eğiticilerin Özgeçmişleri

Doç. Dr. Numan KONUK
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

1970 istanbul doğumlu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden me¬zun oldu. Yozgat'ta mecburi hizmetin ardından, 1996-2001 yılları arasında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2001- 2009 yılları arasında bir dönem Anabilim Dalı Başkanlığı'nı da yürüttüğü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalıştı. 2009 yılından beri İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Bilim Dalında çalışmaktadır. Aynı zamanda 2010 yılından beri Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas kurulu üyesi olup çalışma alanları arasında duygudurum bozuklukları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, psikiyatrik epidemiyoloji ve psiki¬yatri eğitimi konuları bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Erhan KURT
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu, Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi Yöneticisi

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan olarak göreve başladı, 2002 yılında uzman, 2008 yılında doçent oldu. Ocak 2009 - Kasım 2012 tarihleri arasında aynı hastane¬nin başhekimliğini yürüttü. Halen hastanenin psikiyatri kliniği eğitim sorumluluğunu yürütmekte ve Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Duydudurum bozuk¬lukları, psikotropların yan etkileri ve yönetimi, toplum temelli psikiyatri, ruh sağlığı politikaları özel ilgi alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış elliye yakın bilimsel makalesi vardır. 

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygudurum Bozuklukları Birimi Yöneticisi, Journal of Mood Disorders (JMOOD) Başeditörü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Gaziantep Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanlığı görevini yürütmektedir.Yüzden fazla uluslararası ve ulusal yayını olan Dr. Savaş'ın bir çok ödülü mevcuttur. Bir çok ulusal derginin yayın ve danışma kurulunda olup, yerli ve yabancı bir çok dergiye hakemlik görevleri de vardır. Ayrıca "Journal of Mood Disorders" dergisinin Yayın Yonetmeni, PD Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (TAP-MooDS) Yöneticisi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Duygudurum Bozuklukları Birimi, Ruh Sağlığını Destekleme ve Koruma Birimi sorumluluğu görevleri mevcuttur. 

Doç. Dr. İbrahim EREN
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beyhekim Psikiyatri Kliniği/ Eğitim ve İdari Sorumlusu

1971 yılında İçel'in Silifke ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilçe¬de tamamlamıştır. 1988 yılında girdiği İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur.1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı psikiyatri uzmanlık eğitimine İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında devam etmiş ve 2000 yılında Psikiyatri uzmanı olmuştur. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlamış, 2007 yılında doçent olmuştur. 2009 yılın¬dan beri Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği Eğitim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ana ilgi alanı duygudurum bozukluklarıdır. Halen 55 yataklı duygudurum bozuklukları yataklı kliniği ve duygudurum bozuklukları polikliniğini içeren Duygudurum Bozuklukları Merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır 

İletisim:
Özlem Çakıroğlu
ozlem.cakiroglu@psikofarmakoloji.org
Tel: +90 (212) 240 28 20