Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM 

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI 

Derneğin Adı: 

Madde 1: Derneğin adı "Psikofarmakoloji Derneği" olup bu tüzükte bundan sonra (PD) olarak geçecektir. PD merkezi İstanbul'dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı: 

Madde 2: 

a) Türkiye genelinde nörobilim, psikiyatri, farmakoloji ve psikofarmakolojiye ilgi duyan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri), Nöroloji, Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji, Farmakoloji, Genetik, v.b.)' ile Nörobilim, (Nörogörüntüleme, Yapay Zeka, vs.), Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanında çalışan uzman ve asistanların mesleki gelişme hedeflerini belirlemek ve birliğini sağlamak. 

b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı psikiyatri ve psikofarmakoloji alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak. 

c) Tıp öğrencilerine, psikiyatri asistanlarına ve başka tıp dallarından gönderilen nörobilim, ile ilgilenenlere lisansüstü düzeyde psikofarmakoloji eğitim standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek. 

d) Toplumu ruh sağlığı ve psikofarmakoloji konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak. 

e) Psikiyatri, psikofarmakoloji, nörobilim, psikoloji bilim alanlarında ve benzeri ilgili bilim dallarında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek ( burslar, ödüller, grantler, v.s.), araştırmaların yayınlanmalarını ve yayılmalarını desteklemek ve sağlamak. 

f) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla PD-YK Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çalışmaları ( yurt içinde ve dışında bilimsel ve ortak bilimsel kongreler, ortak bilimsel toplantılar, ortak bilimsel seminerler, ortak bilimsel konferanslar, ortak bilimsel sempozyumlar, kurslar, eğitim programları, v.s.) yapmak veya bunun için platform oluşturucu toplantılara üyeleri ile ve finansal olarak destek vermek. 

Derneğin Çalışmaları 

Madde 3: 

Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur: 

a) Sağlık Bakanlığı ve / veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek. 

b) Psikiyatri ve psikofarmakoloji alanındaki etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında ve psikiyatri ve psikofarmakoloji alanında hekimlere yol gösterici tedavi protokolleri hazırlamak. 

c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak. 

d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak. Bilimsel araştırmalar için destekleme fonları kurmak, ödül programları geliştirmek, yurtiçi ve dışındaki her türlü bilimsel faaliyetlere katılacak bilim insanlarının kongre/ sempozyum v.s. katılım, yol ve konaklama ve diğer masraflarını karşılamak, karşılıksız burslar ve ödüller vermek. 

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, DVD, BD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak ve PD-YK kararı ile bu yayınları mali ve insan gücü v.b. şekilde desteklemek. 

f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak . 

g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek. 

h) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek. 

i) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak. 

j) Yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla PD-YK kararıyla tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurmak, devralmak veya bir iktisadi işletmeye ortak olmak. 

k) Psikiyatri, nöroloji, farmakoloji, nörobilim, nörogörüntüleme, psikoloji ve deneysel psikoloji ve ilgili diğer temel bilimlerin ilgi alanına giren bilimsel konularda bilgi üretmek, araştırmalar planlamak ve meslekte ihtisaslaşmaya zemin hazırlamak amacıyla bilimsel çalışma grupları kurmak, bünyesinde kurduğu bu bilimsel çalışma gruplarının faaliyetlerini mali olarak desteklemek.

Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışından yardım alınması 

Madde 4:

a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir. 

b) Dernek mülkî idare amirliğine bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek ve gayesine uygun olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur. 

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK 

Derneğe Üyelik 

Madde 5: Üye, tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek suretiyle, PD üyeliği sıfatını kazanan kişidir. Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır: I - Asil üyelik: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi); Nöroloji ve Farmakoloji Uzmanı olanlar ile Temel Tıp Bilimleri ( Fizyoloji, Farmakoloji, Genetik, v.b.)'nde ile Nörobilim, (Nörogörüntüleme, Yapay Zeka, vs.), Psikoloji ve Deneysel Psikoloji v.b. yakın bilim alanlarında çalışmış veya halen çalışan asistanlar ve uzmanlar ile lisanüstü, doktora ve postdoktora öğrencileri üye olabilirler. 

II- Onursal Üyelik: 

a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir. 

b) Onursal üyelerin dernek organlarını hiçbirinde seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Üyelik Koşulları 

Madde 6: Üyeliğe başvurma ve kabul edilme: 

I - Asil Üyelik 

a) Madde 5'te belirtilen nitelikleri taşıyan ve derneğe üye olmak isteyen kişi, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren en az üç üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip, PD-YK'ya başvururlar. Yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

b) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu PD-YK'na yaparlar. Bu kişilerin üyeliğini PD-YK kabul ya da reddeder. 

II- Onursal Üyelik 

Psikofarmakoloji Derneği ile yakın destek temasında olan bilim insanlarına PD YK tarafından PD Onursal Üyeliği için e-mail, whatsapp, yazılı ve vb. yollarla teklif götürülür, bu kişiler e-mail, whatsapp, yazılı ve vb. yollarla PD Onursal Üyeliğini kabul ettiklerini bildirdiklerinde otomatik olarak Onursal Üyeliğe kabul edilirler. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma 

Madde 7: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma 

I-Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, aidatlarının ödemek şartıyla PD-YK'na bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile dernek adresine gönderir. 

II-Üyeliğin düşmesi: Üyelik için kanunda ve işbu tüzüğün 5. maddesinde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılanların (asistanken üye olup da uzmanlığa yükselip asistanlıktan ayrılanlar hariç) üyelikleri kendiliğinden düşer. Vefat halinde, üyelik kaydı silinir. 

III-Üyelikten çıkarılma 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller: 

a) Dernek tüzüğüne veya çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak, 

b) Derneği yetki almadan yükümlülük altına sokmak veya eylem ve işlemleriyle zarara uğratmak, 

c) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davranmak, meslek onurunu zedelemek, 

d) Dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunmak, derneğin maddi ve manevi zarara uğramasına yol açmak, 

e) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek ve dernek organlarınca alınan kararlara uymamak, 

f) Suç ve terör örgütlerine ve/veya eylemlerine katılmak ve bu eylemleri yazılı ve görsel medyada destekler mahiyette faaliyetlerde bulunmak, finansal olarak desteklemek (bu eylemlerden dolayı haklarında kanuni takibat başlatılanlar dahil) 

g) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile rüşvet, hırsızlık, zimmet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, irtikâp gibi "yüz kızartıcı suçlar" ve TCK md. 309 vd. yer alan maddelerde belirtilen "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"dan birinden dolayı hapis cezası ile mahkum olmak. (hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olunması dahil) 

h) Üyelikten çıkarılma; 

Yukarıda maddeler halinde sayılan durumlardan birinin tespiti üzerine, üyeler PD-YK kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Tüzükte sayılmayan sair haklı nedenlere dayalı olarak da çıkarma kararı verilebilir. Çıkarılan üye, dernek PD-GK'ya iletilmek üzere, PD-YK'ya itiraz edebilir. İtirazlar, ilk genel kurul toplantısında sonuca bağlanır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Tüzükte gösterilen sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla çıkarma kararına itiraz edilemez. Dernekten çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir. 

i) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez. Üyelik Yükümlülükleri 

Madde 8 - Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir. 

a) Derneğe giriş aidatı olmamakla birlikte, yıllık üyelik aidatı 10 (on ) TL'dir. 

b) Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. 

c) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Derneğin Organları 

Madde 9: Derneğin organları şunlardır: 

I- Organlar: 

a) Genel Kurulu (PD-GK) 

b) Yönetim Kurulu (PD-YK) 

c) Denetleme Kurulu (PD-DEK) 

d) Danışma Kurulu (PD-DAK) 

e) Bilimsel Etkinlikler Kurulu (PD-BEK) 

Genel Kurul: 

Madde 10: Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Derneğin üyelik sorumluluklarını yerine getiren tüm üyelerinden oluşur. 

Genel Kurul Olağan Toplantısı 

Madde 11:

a) Olağan Genel Kurulu, üç yılda bir, Nisan ayında PD-YK tarafından toplantıya çağrılarak yapılır. 

b) Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının gündemi PD-YK tarafından hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. 

c) Genel Kurul'da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. 

Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı 

Madde 12:

a) Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, PD-YK ya da Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler. 

c) Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini PD-YK'na bildirir. Bu durumda PD-YK, Genel Kurulu'nu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

d) Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir. 

Genel Kurulu'nun Toplantıya Çağrılması 

Madde 13:

a) Genel Kurul günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden dernek üye listesinde belirttikleri üyelerin e-mail adreslerine e-posta veya cep telefonlarına gönderilen SMS ile veya dernek üyelerinin derneğe bildirdikleri ikamet adreslerine iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak bildirilir veya ülke çapında dağıtılan bir gazetede ilan edilir ve mülki idareye yazıyla bildirilir. Ancak dernek üyelerinin tamamının aynı anda bir yerde olması ve yazılı tebellüğ belgesini imzalamaları halinde süre ve şekil şartı aranmaksızın genel kurul toplantısı yapılabilir. 

b) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurulu tüzük maddelerinde değişiklik gündemiyle toplanıyorsa, değişiklik önerilen gündem maddeleri ve değişiklik önerisi toplantı duyurusunda belirtilir ve/veya Genel Kurulu üyelerine gönderilir. 

c) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde 10'da belirtilen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yedi ile altmış gün içinde yeniden toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Her iki toplantıda da bulunması zorunlu Genel Kurulu üyesi sayısı, PD-YK ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin toplamından az olamaz. 

d) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen PD-YK ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir. 

e) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir. 

Genel Kurulu Görev ve Yetkileri (PD-GK) 

Madde 14:

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman'dan oluşan Genel Kurulu Başkanlık Divanı üyelerini seçmek, 

b) PD-YK, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin PD-YK ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında PD-YK'nun aklanıp aklanmamasına karar vermek, 

d) PD-YK'nın hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek, 

e) Derneğe ait taşınmazlar satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için PD-YK'ya yetki vermek, 

f) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek, 

g) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak, 

h) Derneğin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak, 

i) Danışma Kurulu'nca üyelikten çıkarılması önerilen ve PD-YK tarafından üyeliği askıya alınmış olanların durumunu görüşüp kararlaştırmak, 

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak. 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Madde 15: 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

Madde 16:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Yönetim Kurulu (PD-YK): 

Madde 17: PD-YK'nın seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları: 

a) PD-YK 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. PD-YK üyeleri Genel Kurulu'nda açık oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, sonraki 5 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık görevlerini paylaşırlar. PD-YK gerekli gördüğü durumlarda saymanlık görevlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya daha fazla kişiyi görevlendirebilir. 

c) Herhangi bir sebeple asil üyeliklerde meydana gelecek boşalmalar nedeniyle, boşalan üye sayısı kadar yedek üye en yüksek oy almış yedek PD- YK üyesi asil üyeliğe geçer, eğer aynı oyu almışlarsa Genel Başkan tarafından belirlenecek üye yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Yedek üyelikten asil üyeliğe geçen bu yeni asil üye(ler) PD-YK tarafından sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır. 

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan PD-YK üyeleri PD-YK'ndan istifa etmiş sayılırlar. 

e) PD-YK tüm üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Toplantıdan 15 gün önce YK üyelerine e-mail ile üyelerin beyan etmiş oldukları e-mail adreslerine ya da kısa elektronik mesaj ile ile üyelerin beyan etmiş oldukları cep telefonlarına bildirimde bulunur. 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri 

Madde 18: PD-YK derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Derneği temsil etmek. 

b) Genel Kurulu'nun kararlarını uygulamaya geçirmek. 

c) Derneğin satın alacağı taşınmazların satın alınması ya da derneğe ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurulu'na sunmak. Genel Kurulu'nda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak. 

d) Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak. 

e) Gereken durumlarda Genel Başkan'a, Genel Başkan Yardımcısı'na ya da Genel Sekreter'e PD-YK adına kullanılmak üzere yetki vermek. 

f) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak. 

g) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Genel Kurulu'nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak. 

h) Onur Kurulu'nun aldığı üyelikten çıkarma kararını görüşerek, çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek. 

i) Madde 12'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurulu'nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak. 

j) PD-YK adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak. 

k) Sayman(lar)'ın PD-YK'nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek. 

l) Gerekli gördüğünde hukuki, mali,mesleki, ilmi, ve sair konularda gerçek veya tüzel kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak, bunların ücretlerini ödemek üzere sayman(lara) yetki vermek ve danışmanlık hizmeti satın alınan mezkur gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak veya PD'nin hukuki ve mali işlerini takip edebilmeleri için bu kişilere vekalet vermek. 

m) Derneğin resmi ve özel kurumlar (noter, vergi dairesi, belediyeler, su/telefon/elektrik / doğalgaz , kira sözleşmesi vb. ile mahkemeler, tapu dairesi, vb. nezdindeki tüm işlemlerini takip etmek ve yürütmek üzere PD-YK üyelerinden bir üyeye yetki vererek hukuki, mali, mesleki, ilmi, vs hizmet satın alınmak ayrıca “l” fıkrasında zikredilen danışmanlık hizmeti satın alınan gerçek veya tüzel kişileri ve/ veya bunların kanuni temsilcilerini bu işlemlerin takibi ve yürütülmesi için yetkilendirmek. 

n) PD-DAK, PD –DİK ve PD-BEK koordinatörlerini ve sayman(lar)ı belirlemek. 

o) Onursal üyeliğe karar vermek. 

Denetleme Kurulu (PD-DEK) 

Madde 19: Denetleme Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:, 

a) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulu'nda açık oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, sonraki 3 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar. 

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. 

d) Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır. 

Denetleme Kurulu (PD-DEK)'nun Görev ve Yetkileri 

Madde 20: Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel Kurulu'na karşı sorumludur. 

b) PD-YK'nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını PD-YK'na ve toplandığında Genel Kurulu'na sunar. 

c) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

d) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 13, a bendinde belirtilen esaslar içinde Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulu (PD-DAK): 

Madde 21: 

a) PD-YK tarafından dernek üyeleri arasından konusunda uzman kişiler iki yıllığına Danışma Kurulu üyeliğine seçilir ve görevlendirilir. Üye sayısı PD-YK tarafından belirlenir. İçlerinden bir kişi DAK Koordinatörü olarak PD-YK tarafından atanır. PD-YK değişikliklerinde iki yıllık süreye bakılmaksızın yeni seçilen PD-YK yeni PD-DAK'yı oluşturur. 

b) PD-YK'ya dernek işleri ile ilgili her türlü işte gerekli gördüğünde veya talep edilmesi halinde görüş verir ve/veya PD-YK'yı uyarır. 

c) PD-DAK üyelerine hizmetleri karşılığında PD-YK'nun günün rayiçlerine ve hizmetin türüne göre takdir edeceği miktarlarda PD sayman(ları) danışma ücreti öderler. 

Bilimsel Etkinlikler Kurulu (PD-BEK): 

Madde 22: 

a) PD-YK tarafından dernek üyeleri arasından konusunda uzman kişiler iki yıllığına Bilimsel Etkinlikler Kurulu (BEK) üyeliğine seçilir ve görevlendirilir. Üye sayısı PD-YK tarafından günün ihtiyaçlarına göre belirlenir. İçlerinden bir kişi PD- BEK Koordinatörü olarak PD-YK tarafından atanır. 

Dış İlişkiler Kurulu (PD-DİK): 

Madde 23: 

a) PD-YK tarafından dernek üyeleri arasından konusunda uzman kişiler iki yıllığına Dış İlişkiler Kurulu (PD-DİK) üyeliğine seçilir ve görevlendirilir. Üye sayısı PD-YK tarafından belirlenir. İçlerinden bir kişi PD-DİK Koordinatörü olarak PD- YK tarafından atanır. 

b) Psikofarmakoloji Derneği'nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernek ya da birliklerle ilişkileri PD-YK adına yürütür. PD-YK'nun belirlediği uluslararası politikaların alt yapısını hazırlar ve oluşturulmuş dış politikanın yürütülmesinde görev alır. 

Genel Başkan'ın Görev ve Yetkileri 

Madde 24: Genel Başkan: 

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder. 

b) PD-YK toplantılarına başkanlık eder. 

c) PD-YK tarafından oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, PD-YK'na bilgi verir. 

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı'nı görevlendirir. 

Genel Başkan Yardımcısı'nın Görev ve Yetkileri 

Madde 25: Genel Başkan Yardımcısı; 

a) PD-YK'na karşı sorumludur. 

b) PD-YK'nun ve / veya Genel Başkan'ın vereceği görevleri yapar. 

c) Genel Başkan'ın bulunmadığı hallerde ve Genel Başkan'ın yazılı olarak verdiği yetki ile tüm idari, hukuki, mali, ilmi, vesair konularda Genel Başkan'ın tüm yetkililerini üstlenerek Genel Başkan'a vekalet eder; tüm bu konulardaki işleri Genel Başkan adına yapar. 

Yönetim Kurulu (PD-YK) Genel Sekreteri'nin Görev ve Yetkileri 

Madde 26: Yönetim Kurulu Genel Sekreteri; 

a) PD-YK ve Genel Başkan'a karşı sorumludur. 

b) Genel Başkan'la birlikte PD-YK toplantılarını düzenler. 

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar. 

d) PD-YK kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları PD-YK'na ve Genel Başkan'a bildirir. 

e) PD-YK'nun yazışmalarını yürütür. 

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar. 

g) PD-YK dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurulu'nda sunar. 

Saymanların Görev ve Yetkileri 

Madde 27 - Saymanların her biri ayrı ayrı veya birlikte; 

a) PD-YK ve Genel Başkan'a karşı sorumludur. 

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür. 

c) PD-YK'nın gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar. 

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır. 

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir. 

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK'na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar. 

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, PD-YK'nun onayına sunar. 

h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder. 

i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. 

j) PD-YK'nın belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, PD-YK kararıyla yapar. 

k) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır. 

l) Çek, makbuz, senet ve PD-YK'nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. PD-YK'nın belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen bankaya yatırır. 

Diğer Kurullara Atanmış Koordinatörlerin Görev ve Yetkileri 

Madde 28:

I- PD-DAK Koordinatörünün görev ve yetkileri 

PD-YK'na karşı Danışmanlık işleri yapar ve Kurulu'nun işlemesinden sorumludur. 

II- PD-BEK Koordinatörünün görev ve yetkileri 

a) Psikofarmakoloj Derneği'nce her yıl düzenli yapılan ya da arada bir düzenlenen bilimsel toplantıların eşgüdümünden ve toplantıların bilimsel, etik, ve mesleki yönden Psikofarmakoloji Derneği ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

b) PD-BEK, Genel Başkana ve PD-YK'na karşı sorumlu olarak ve PD-YK adına derneğin kongre ve bilimsel toplantılarla ilgili her türlü işlerini koordine eder ve yürütür. 

III- PD-DİK Koordinatörünün görev ve yetkileri 

a) Psikofarmakoloji Derneği'nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernek ya da birliklerle ilişkileri PD-YK adına yürütmek. 

b) Uluslararası ilişkilerde gerektiğinde Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter'e eşlik ya da bulunmadıkları durumlarda PD'ni temsil etmek. 

c) PD-YK'nun belirlediği uluslararası PD politikasının alt yapısını hazırlamak, oluşturulmuş dış politikayı yürütmek. 

d) Derneği ilgilendiren her türlü dış gelişmeyi izlemek ve PD-YK'na raporla bildirmek. 

Para Çekme ve Ödeme Yapma Yetkisi 

Madde 29: Psikofarmakoloji Derneği'nin banka hesabı, posta çeki hesabı vb. gibi hesaplarda çeşitli kurumlar nezdinde bulunan parasının çekilmesi ve ilgili ödeme ve harcamaların dernek adına yapılması PD-YK tarafından yetkilendirilmiş sayman üye tarafından gerçekleştirilir. PD-YK gerekli görmesi halinde birden fazla sayman üye yetkilendirebilir. Sayman üyelerin taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili yetkileri ve bu yetkileri ne şekilde ve ne kadar süre ile kullanabilecekleri yine PD-YK tarafından belirlenir ve karar defterine yazılır. 

Derneğin İç Denetimi 

Madde 30: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI 

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 31: Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 

a) Yıllık üyelik ödentisi. 

b) Bağış ve yardımlar. 

c) Taşınır ve taşınmaz malların satışı ve işletme gelirleri. 

d) Mevduat faizleri. 

e) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler. 

f) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, sempozyum, workshop, eğitici kurs, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler. 

g) PD-YK kararıyla tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için kurduğu, devraldığı kiraya verdiği veya ortak olduğu iktisadi işletmelerden elde edilen doğrudan veya dolaylı gelirler. 

Gelir ve giderlerde usül ve dernek defterleri 

Madde 32:

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında yapılan harcamaları belgeleyecek fatura ya da tevsik edici diğer belgeler alır ayrıca harcama belgesi düzenler. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. 

b) Alındı belgelerinin tükenmesi halinde, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri PD-YK kararıyla tekrar bastırılır. 

c) Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır. 

d) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler PD-YK kararıyla belirlenir ve bunlar adına YETKİ BELGESİ düzenlenir. 

e) Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek 

Madde 33:

a) Dernek psikiyatri ve psikofarmakoloji ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir. 

b) Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi vb konularda PD-YK yetkilidir. 

c) PD-YK bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir. 

Dernek Kasası'nda Bulundurulacak Para Miktarı 

Madde 34:

Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, PD-YK tarafından saptanır. 

Derneğin Giderleri 

Madde 35:

a) Yönetim ve büro giderleri. 

b) Demirbaş eşya giderleri. 

c) Yayın ve yazışma giderleri. 

d) PD tüzüğünde yer alan ve PD'nin ilkelerine ve amaçlarına uygun olarak PD-YK tarafından yapılmasına karar verilmiş işlerin giderlerini kapsar. 

Derneğin Ödemeleri 

Madde 36:

a) Sayman'ın PD-YK kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler PD-YK tarafından saptandıktan sonra, PD-YK adına saymanlar tarafından ödenir. 

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan saymanlar tarafından çekilir. 

c) Dernek için hesap dönemi, iki olağan genel kurul arasındaki takvim yıllarıdır. 

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler 

Madde 37:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Değerli Defter, Makbuz ve Evrak'ın Saklanması 

Madde 38:

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir. 

b) Bunların imhası PD-YK'nun iznine bağlıdır. 

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve PD-YK üyeleri ortak sorumluluk altındadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM MÜLKİYET, TASARRUF HAKKI VE BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 39:

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti PD'ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar PD adına yapılır. 

b) PD-YK, PD adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri: 

Madde 40:

a) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. 

b) PD-YK, derneğin kasa ve banka hesabında bulunan para varlıkları ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamaz. 

Yolluklar 

Madde 41:

Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerine, PD üyelerine, Danışmanlara, Koordinatörlere, memur ve uzmanlara, PD burslarından yararlanan bilim insanlarına ve PD-YK tarafından görevlendirilen tüm kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Yollukların miktarının tespiti konusunda görevlinin, görevin, günün ve görev yerinin şartlarına göre belirlenmesi konularında PD-GK yetkilidir. 

Bildirge Verme Yükümlülüğü 

Madde 42:

PD-YK her yılın Nisan ayı sonuna kadar bağlı bulunulan ilin Dernekler Müdürlüğü'ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler. 

ALTINCI BÖLÜM
FESİH, KAPATMA VE TASFİYE 

Derneğin Feshi ve Kapatma 

Madde 43:

a) Derneğin feshi, PD-GK'nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 13. Madde hükümlerine göre PD-GK ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

b) Fesih yedi gün içinde mülki idareye bildirilir. 

c) Derneğin kapatılması Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesine bağlıdır. 

Tasfiye 

Madde 44:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Psikofarmakoloji Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

YEDİNCİ BÖLÜM SON HÜKÜMLER 

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 45: 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 46:

Psikofarmakoloji Derneği'nin 27.11.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu tarafından onaylanan; Psikofarmakololoji Derneği'nin bu 47 maddeden oluşan yeni tüzüğü, mülki idarece onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 47: Bu tüzüğü Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.