Derneğimizin Amacı

PD Amaç ve Etkinlikleri

Psikofarmakoloji Derneği’nin tüzüğünde de yer alan amaçları; 

a) Türkiye genelinde psikofarmakolojiye ilgi duyan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri), Nöroloji, Temel Tıp Bilimleri ( Fizyoloji, Farmakoloji, Genetik, v.b.)’nde çalışan uzman ve asistanların mesleki gelişme hedeflerini belirlemek ve birliğini sağlamak. 

b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı psikofarmakoloji alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak. 

c) Psikofarmakoloji eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak. 

d) Tıp öğrencilerine, psikiyatri asistanlarına ve başka tıp dallarından gönderilen asistanlara verilen psikofarmakoloji eğitim standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek. 

e) Ülke genelinde psikiyatri ve psikofarmakoloji çalışmalarının standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak. 

f) Toplumu ruh sağlığı ve psikofarmakoloji konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak, 

g) Psikiyatri ve psikofarmakoloji alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak. 

h) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmaktır.